social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star star star brush paint-rol paint tester conditions delivery icon-arrow-right-bold icon-arrow-right-semi-bold payment minus_16px icon-social-youtube plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-pinterest social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 icon-map-marker-empty-state social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder logo-akzonobel icon-chevron-down-semi-bold icon-current-location icon-chevron-down-bold icon-my-list-empty search share share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close icon-facebook-mono icon-youtube-mono
 

Vrijwaringsclausule


Gebruiksvoorwaarden

Door deze website te openen of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u deze voorwaarden en bepalingen en doet u afstand van enige en alle schuldvorderingen tegen Akzo Nobel N.V., zijn dochterondernemingen, partners en werknemers, die voortvloeien uit uw gebruik van deze website of materiaal, informatie, standpunten of aanbevelingen die deze website bevat.

Akzo Nobel N.V. kan deze voorwaarden en bepalingen, de inhoud van deze website en/of de producten en diensten waarnaar wordt verwezen op deze website op elk moment zonder kennisgeving wijzigen, verbeteren en/of er veranderingen in aanbrengen.

Juistheid van de kleuren

Wij hebben de grootste zorg besteed aan het zo juist mogelijk weergeven van de kleuren op het scherm. Tot onze spijt kunnen wij echter geen exacte kleurweergave garanderen. Foto's en kleurenstalen zullen verschillen naar gelang van uw scherminstellingen en schermresolutie. De uiteindelijke kleur zal afhangen van het hout, de staat van de ondergrond en eerdere behandelingen. Bij twijfel eerst uittesten op een klein oppervlak

Informatie en vrijwaringsclausule

Hoewel Akzo Nobel N.V. al het redelijke heeft gedaan om juiste en actuele informatie op te nemen ten tijde van de laatste revisie, geeft Akzo Nobel N.V. geen garanties of verklaringen aangaande de correctheid of volledigheid ervan.

Hoewel de informatie op deze website te goeder trouw is samengesteld teneinde informatie te verstrekken over zijn producten en diensten, zal Akzo Nobel N.V., zijn dochterondernemingen, partners of werknemers in geen geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, bijkomende of gevolgschade, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van of de toegang tot deze website of voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van materialen, informatie, kanttekeningen of aanbevelingen op deze website.

U stemt ermee in om informatie die u van deze website haalt noch geheel, noch ten dele aan te vullen, te veranderen, te vervangen of te wijzigen.

Deze website kan koppelingen of verwijzingen bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van Akzo Nobel N.V. Akzo Nobel N.V. zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor de inhoud van zo'n gekoppelde website of een koppeling in zo'n gekoppelde site. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend als dienstverlening aangeboden en dit gebaar betekent niet dat Akzo Nobel N.V. de inhoud of de aanbieder van de gekoppelde website goedkeurt. Akzo Nobel N.V. is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of praktijken van websites van derden die gekoppeld zijn aan deze website. Het is verboden om deze website geheel of gedeeltelijk te framen. Akzo Nobel N.V. geeft geen garantie dat de website of de servers die deze website toegankelijk maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen.

Intellectueel eigendom

Tenzij anders aangegeven zijn de materialen die worden weergegeven op deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot alle teksten, beelden, redactionele materialen, foto's, illustraties en andere grafische materialen, namen, logo's, handelsmerken en servicemerken eigendom van Akzo Nobel N.V. en/of een van zijn dochtermaatschappijen, partners of licentieverleners en beschermd door het copyright, het handelsmerkrecht en andere wetten op het intellectuele eigendom. U mag dergelijk materiaal of een deel ervan niet reproduceren, doorgeven, distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uitzenden of laten circuleren. U mag wel:

  • het materiaal op deze website afdrukken of downloaden voor uw eigen, niet-commerciële, informatieve en persoonlijke gebruik; of
  • het materiaal op deze website kopiëren met het doel het, zonder commerciële doeleinden, te verzenden naar individuele anderen om hen persoonlijk te informeren, op voorwaarde dat u Akzo Nobel N.V. als de eigenaar en bron van het materiaal noemt en dat u de anderen erover informeert dat deze voorwaarden en bepalingen op hen van toepassing zijn en door hen moeten worden nageleefd.

Voor elk ander gebruik van intellectueel eigendom op deze website is toestemming vereist van Akzo Nobel N.V. Met uitzondering van wat hierboven uitdrukkelijk is vermeld, mag niets in deze tekst worden geïnterpreteerd als een vergunning of recht krachtens enig patent, handelsmerk, copyright of enig ander eigendom van Akzo Nobel of een derde verleend door implicatie, estoppel of anderszins.

Privacy

Akzo Nobel N.V. kan persoonlijke gegevens die vrijwillig worden doorgegeven door bezoekers opslaan of verwerken. Door persoonlijke gegevens door te geven, stemt de bezoeker erin toe dat die gegevens worden gebruikt om de bezoeker een antwoord, nieuwsberichten en/of andere informatie te zenden, al dan niet op regelmatige basis. Als u niet wilt dat er persoonlijke gegevens over u worden opgeslagen of verwerkt, geef ze dan niet aan ons door. Berichten of materialen die u indient op deze site of bij de webmaster zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en niet-bedrijfseigen. Onder de niet-vertrouwelijke en niet-bedrijfseigen materialen die naar deze website werden verzonden, vallen, zonder beperking, suggesties, ideeën en opmerkingen. Akzo Nobel N.V. is gerechtigd om de opmerkingen of materialen verzonden naar deze website voor elk commercieel of ander doel te gebruiken, zonder vergoeding aan degene die ze heeft verstrekt.